เปิดรับสมัครนักเรียน ตั้งแต่ อายุ 2 ถึง 5 ขวบ ในปีการศึกษา 2563 (จำนวนจำกัด)

เลขที่ 16/157 ซ.นิเวศน์ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ 14 เขตหลักสี่

โทร. 065-419-2694 , 098-289-8533

หลักสูตรบูรณาการผสมผสานความรู้ทางวิชาการ "แนวโรงเรียนสาธิตฯ" ทักษะการคิดระดับปฐมวัย การเรียนรู้แบบธรรมชาติด้วยวิธีการที่ถูกต้องอย่างเหมาะสมและสมวัย พัฒนาศักยภาพของผู้เรียนทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ สังคม และสติปัญญา "เรียนรู้คู่คุณธรรม เก่งคิดเก่งทำ สร้างสรรค์ปัญญา" โดยผ่านกิจกรรมการเรียนรู้อันหลากหลายรูปแบบ เพื่อพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ของผู้เรียนไปสู่การศึกษาขั้นต่อไปอย่างสมบูรณ์

เปิดสอนนักเรียนชั้นเตรียมอนุบาล ถึง ชั้นอนุบาล 3

 

โรงเรียนอนุบาลกฤตยา บ้านหลังที่สองของเด็ก ๆ ที่มอบความรัก ความอบอุ่น การดูแลเอาใจใส่อย่างใกล้ชิด ทั้งในเรื่องความปลอดภัยและความสะอาด มาตรการการควบคุมโรคติดต่อต่าง ๆ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคในโรงเรียน การอบรมสั่งสอน ให้ทั้งความรู้ เตรียมความพร้อมในทักษะรอบด้าน สรรค์สร้างจินตนาการ ให้เด็กฝึกคิด ฝึกทำ สืบค้นด้วยตนเอง มอบประสบการณ์โดยตรงให้เด็กด้วยกิจกรรมสร้างสรรค์ที่หลากหลาย โดดเด่นในเรื่องของวิชาการ ภาษาไทยอ่านออกเขียนได้ดี คณิตศาสตร์ บวกลบเลข แก้โจทย์ปัญหาได้อย่างคล่องแคล้วว่องไว ทักษะความรู้รอบตัว กระบวนการคิดวิเคราะห์ เชาวน์ปัญญาที่ได้แนวทางมาจากโรงเรียนในกลุ่มสาธิต เนื่องจากอาจารย์แม่ เป็นอาจารย์เกษียณอายุราชการมาจากสาธิตเกษตร จึงได้หลักสูตรและแนวทางการสอนเพื่อมาปรับประยุกต์ใช้กับเด็กวัยอนุบาล อีกทั้งยังเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ปลูกฝังประเพณีแลวัฒนธรรมอันดีงามของไทย นักเรียนของเราจะได้รับการพัฒนาศักยภาพองค์รวมในทางที่ถูกต้องและมีความสุข สนุกกับกิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆ มากมาย ที่สนับสนุนส่งเสริมพัฒนาการของเด็กอย่างสมวัยที่สุด

 

คุณครูของเราได้รับการฝึกฝน อบรมให้มีความเข้าใจเด็กเป็นอย่างดี แนวทางการสอน "คุณครู" คือ ผู้ให้ความรู้ แนะนำความคิด สนับสนุนและให้กำลังใจเด็ก เพื่อที่เด็กจะสามารถ คิด-ทำ-สร้างสรรค์ สิ่งต่างๆ ได้ด้วยตนเอง เด็กจะเรียนรู้ผ่านการเล่น สื่อการสอนต่างๆ อย่างหลากหลาย ทำให้เด็กไม่รู้สึกเบื่อ แต่เด็กจะมีความสนุก ตื่นเต้นไปกับกิจกรรมการเรียนรู้ใหม่ๆ ในแต่ละวัน หัวใจสำคัญของการเรียนรู้ คือ เด็กต้องไม่เครียด ครูต้องไม่ยัดเยียดในสิ่งที่เด็กไม่รับ ครูต้องเข้าใจธรรมชาติการเรียนรู้ของเด็กแต่ละคนที่ต่างกัน

ความเข้าใจ เห็นใจ หวังดี คือเนื้อแท้ของครูโรงเรียนอนุบาลกฤตยา

 

หลักสูตรการเรียนรู้ 

โรงเรียนอนุบาลกฤตยาได้จัดทำหลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัย โดยยึดหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช 2560  ของกรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ โดยกระบวนการจัดการเรียนการสอนนั้นจะ เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ การเตรียมความพร้อม พัฒนาทางด้านร่างกาย สมอง อารมณ์ และสังคม พัฒนาการเรียนรู้  วิธีการคิด การวิเคราะห์ โดยจัดให้มีกิจกรรมเสริมต่างๆ  มากมาย เพื่อให้นักเรียนมีความสนใจ ให้ความร่วมมือทำกิจกรรมการเรียนอย่างตั้งใจ 

นักเรียนจะได้เรียนรู้อย่างมีความสุข จากการเรียนรู้ผ่านกระบวนการเล่น การทดลองลงมือปฏิบัติจริง การเรียนรู้นอกสถานที่ การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมโดยผ่านกิจกรรมต่างๆ ที่เหมาะสมกับวัย

สิ่งสำคัญคือการปูพื้นฐานด้านวิชาการเพื่อการสอบเข้าและเรียนต่อในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ของโรงเรียนชั้นนำต่างๆ อาทิเช่น โรงเรียนสาธิตเกษตร โรงเรียนสาธิตจุฬา โรงเรียนสาธิตประสานมิตร โรงเรียนในเครือเซนต์และอัสสัม เป็นต้น

 

โรงเรียนจะจัดสัดส่วนรูปแบบการเรียนรู้ให้เหมาะสมในแต่ละช่วงวัย เริ่มต้นด้วยการเน้นกิจกรรมบูรณาการและสันทนาการ เตรียมความพร้อมรอบด้านในระดับชั้นอนุบาลที่ 1 และค่อยๆ เพิ่มเติมเนื้อหาด้านวิชาการภาษาไทย คณิตศาสตร์ ความรู้รอบตัว ไปตามวัยที่เหมาะสม

 

นักเรียนที่จบหลักสูตรของโรงเรียนในชั้นอนุบาลปีที่ 3 จะมีพื้นฐานความพร้อมรอบด้าน สามารถไปสอบและเรียนต่อในระดับประถมศึกษาปีที่ 1 ของโรงเรียนประถมศึกษาชั้นนำได้เป็นอย่างดี

 

ตัวอย่างภาพความสำเร็จของนักเรียนที่จบชั้นอนุบาล 3 ปีการศึกษา 2560 ส่วนหนึ่งของโรงเรียน ที่สามารถสอบคัดเลือกได้เป็นนักเรียนในรั้วสาธิตเกษตร ในปี 2561

โรงเรียนได้พัฒนาจุดเด่นของแนวคิดการจัดการการศึกษาแต่ละแนวมาผสมผสานให้เหมาะสมกับบริบทและสภาพสังคมและวัฒนธรรมของไทย ที่ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งได้แก่ การสอนภาษาธรรมชาติ (Whole Language) การใช้สื่อ Montessori เพื่อส่งเสริมทักษะด้านคณิตศาสตร์ การใช้ประสาทสัมผัสและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และการสอนแบบโครงงาน (Project Approach) ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมทักษะกระบวนการคิดให้เป็นไปตามปรัชญาของโรงเรียน คือ

อบรมเลี้ยงดู  เรียนรู้คู่คุณธรรม  สร้างสรรค์ปัญญา  พัฒนาก้าวไกล

 

การจัดการศึกษาในระดับปฐมวัยนับว่ามีความสำคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากเด็กในช่วงอายุ 3 – 5 ปี สมองจะมีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว คุณภาพการจัดการศึกษาปฐมวัยถือ เป็นการวางรากฐานอันมั่นคงสำหรับพัฒนาการในทุกๆ ด้าน ซึ่งสามารถสร้างความแตกต่างในอนาคตของเด็กแต่ละคนได้

 

ดังนั้นโรงเรียนอนุบาลกฤตยาจึงมุ่งเน้นในการสร้างและพัฒนาเด็กบนพื้นฐานการอบรมเลี้ยงดูด้วยความรัก ความเอื้ออาทร ความเข้าใจ การเอาใจใส่ดูแลเด็กอย่างใกล้ชิด และส่งเสริมกระบวนการรับรู้ที่ตอบสนองต่อธรรมชาติของเด็ก ผ่านสื่อ-กิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆ และ สภาพแวดล้อมที่โรงเรียนจัดขึ้น

โดยมุ่งคัดสรรและพัฒนาตามหลักการนวัตกรรมทางการศึกษาที่มีผลงานวิจัยรับรองในประสิทธิภาพมาปรับใช้เป็นแนวทางการจัดประสบการณ์เรียนรู้และการเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ ให้กับเด็ก ตามวัย ตามศักยภาพ และจังหวะเวลาของเด็กแต่ละคนอย่างสมดุล

พร้อมทั้งมุ่งปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมความดีงาม ภายใต้บริบท-สังคม-วัฒธรรมของชุมชน เพื่อสร้างรากฐาน คุณภาพชีวิตให้เด็กพัฒนาไปสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ สามารถดำรงอยู่ในโลกนี้ได้อย่างมีความสุข รู้ถึง คุณค่าและภาคภูมิใจในตนเอง รู้จักการใช้ชีวิตที่มีคุณภาพ มีความละเอียดอ่อนทางด้าน  จิตใจ ใส่ใจต่อธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและสังคมรอบข้างและ พร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ   ได้ตลอดเวลา

การจัดกิจกรรมเสริมเพื่อให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติค้นคว้า ให้รู้จักเหตุและผลที่มาที่ไปในเรื่องต่างๆ ได้ด้วยตัวเอง จนสามารถสร้างจินตภาพ และสามารถเข้าใจในพื้นฐานเบื้องต้นได้ดี เน้นกิจกรรมที่เสริมสร้างสมาธิ นักเรียนจะมีสมาธิในการฟังที่ดี และได้ฝึกวิธีคิดวิเคราะห์โจทย์ปัญหาอย่างเป็นระบบ เพื่อต่อยอดองค์ความรู้ให้แก่นักเรียนอย่างสูงสุด เต็มศักยภาพที่พึงมีตามวัย

เปิดสอนนักเรียนชั้นเตรียมอนุบาล ถึง ชั้นอนุบาล 3

นักเรียนต้องเรียนรู้ที่จะใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข เรียนรู้ที่จะเป็นผู้ให้ เป็นผู้รับ รู้จักการให้อภัยและขอโทษ รู้จักเสียสละและแบ่งปัน ฝึกการยอมรับที่จะเป็นทั้งผู้แพ้-ผู้ชนะ เสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางอารมณ์ให้หนักแน่น สร้างเสริมให้เด็กมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง มีน้ำใจช่วยเหลือผู้อื่น ฝึกความมุ่งมั่น ความอดทน พร้อมปลูกฝังคุณธรรม และจริยธรรมที่ดีงามต่างๆ เพื่อพัฒนาให้นักเรียนเติบโตอย่างมีความสุข เป็นคนที่มีคุณภาพของสังคม นักเรียนจะสามารถนำความรู้ต่างๆ ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันและในอนาคตได้อย่างดี

เปิดสอนนักเรียนชั้นเตรียมอนุบาล ถึง ชั้นอนุบาล 3

 เปิดสอนนักเรียนชั้นเตรียมอนุบาล ถึง ชั้นอนุบาล 3

เปิดสอนนักเรียนชั้นเตรียมอนุบาล ถึง ชั้นอนุบาล 3

นอกจากนั้นยังจัดให้มีกิจกรรมส่งเสริมความสามารถพิเศษที่หลากหลาย เช่น   การเรียนภาษาอังกฤษ และการเรียนว่ายน้ำ ที่รวมไว้ในหลักสูตรการศึกษา  ท่านอาจารย์ผู้ฝึกสอนว่ายน้ำเป็นอดีตอาจารย์จากรั้วสาธิตเกษตร ผู้ฝึกสอนนักกีฬาทีมชาติ ท่านอาจารย์ใจดี สอนสนุก เด็ก ๆ จะว่ายน้ำเป็นตั้งแต่อนุบาล 2 ส่วนการเรียนภาษาอังกฤษจะเรียนกันวันละ 1 ชั่วโมง นักเรียนจะสามารถสื่อสารกับ ชาวต่างชาติได้ มีความกล้าคิดกล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ มีความรู้รอบตัว มีกระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบเป็นขั้นตอน และมีทักษะทางด้านเชาวน์ปัญญาในระดับที่ดีมาก นักเรียนจะมีพื้นฐานและความพร้อมต่างๆ ที่ดี สามารถไปสอบและเรียนต่อ ในชั้นประถมศึกษาของโรงเรียนชั้นนำทั่วไป อาทิเช่น โรงเรียนในเครือสาธิต และ เครือเซนคาโทลิก เป็นต้น

เปิดสอนนักเรียนชั้นเตรียมอนุบาล ถึง ชั้นอนุบาล 3

เปิดสอนนักเรียนชั้นเตรียมอนุบาล ถึง ชั้นอนุบาล 3

ติดตามชมภาพกิจกรรมการสอนผ่าน Facebook Page โรงเรียนอนุบาล กฤตยา:

https://www.facebook.com/kritayaschool/

 

ระเบียบการรับสมัคร

ชั้นเตรียมอนุบาล รับเด็กตั้งแต่อายุ 2 ถึง 3 ขวบ ค่าเรียนเดือนละ 8,500 บาท

ชั้นอนุบาล 1 รับนักเรียนที่เกิดระหว่าง

วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ถึง

วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2560

ชั้นอนุบาล 2 รับนักเรียนที่เกิดระหว่าง

วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ถึง

วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2559

ชั้นอนุบาล 3 รับนักเรียนที่เกิดระหว่าง

วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2557ถึง

วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2558

**เปิดรับสมัครตลอดปีการศึกษา** (จำนวนจำกัด ชั้นละ 30 คน เท่านั้น)

 

**ช่วงโปรโมชั่น สมัครภายในเดือนพฤษภาคม**

ค่าธรรมเนียมแรกเข้าลดเหลือ 3,000 บาท

ค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคละ 36,000 บาท (ผู้ปกครองสามารถผ่อนชำระเป็นรายเดือนได้ เดือนละ 9,000 บาท **รวมค่าหนังสือและสื่อการสอนแล้ว)

มอบตัวและชำระค่าเทอมผ่านระบบออนไลน์ภายในวันที่ 10 มิถุนายน

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมและสมัครเรียนที่

เบอร์โทรศัพท์ 065-419-2694 , 098-289-8533 

Line ID : plekritaya

QR Code

 

ทางโรงเรียนจัดให้มีคอร์สเรียนพิเศษเพื่อเตรียมพร้อมสู่สาธิต

ในวันเสาร์และอาทิตย์ เวลา 9:00 - 15:00 น.

สนใจเข้าไปอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://kritayahome.com/

 

 

แผนที่ โรงเรียนอนุบาลกฤตยา

ดู แผนที่ โรงเรียนอนุบาลกฤตยา ใน Google Map ขนาดใหญ่กว่า หรือดู แผนที่แบบปกติ